270014 Thomas TA-4051 - Capacitor start 50 psi 2.8 cfm - Voltage: 115V / 230V AC (60 Hz)