VTE8 (115v) 23630126 Thomas / Rietschle VTE 8 (115v, 1-ph) Oil-less Rotary Vane Vacuum Pump - Voltage: 115V AC (50/60 Hz)