VTE3 (230v) 25130110 Thomas / Rietschle VTE 3 (230v, 1-ph) Oil-less Rotary Vane Vacuum Pump - Voltage: 230V AC (50/60 Hz)