VTE3 (115v) 25130111 Thomas / Rietschle VTE 3 (115v, 1-ph) Oil-less Rotary Vane Vacuum Pump - Voltage: 115V AC (50/60 Hz)