270019 Thomas TA-4V2 Non-Catalog Item - Voltage: 115V / 230V AC (60 Hz)