1400N-53 Welch CHEMSTAR PUMP, 110V 50/60 Hz 1Ph (Japan)